Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 1/2562

วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09:00น.
นางสาววรนุช ยิ้มละมัย ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบุรี เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 1/2562 ณ หอประชุมอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ใช้บริการกองทุนส่งเสริมฯ ผู้ดูแลคนพิการ เครือข่าย และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการทั่วไป เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการใช้บริการกองทุนฯ การชำระเงินกู้ยืม รวมถึงขั้นตอนการติดตามทวงถามการชำระหนี้ อีกทั้งมีการบรรยายให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ประมงจังหวัด และเกษตรกรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์ม เพื่อให้ผู้ใช้บริการกองทุนส่งเสริมฯ นำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป