การตรวจราชการ รอบที่ 2

วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัด One Home ร่วมกันต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงและ เข้าร่วมประชุมหน่วยงาน พม.จังหวัดเพชรบุรีเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินตามแผนการตรวจราชการปี 2562 และปัญหา/อุปสรรค โดย ท่านหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา ณ ห้องประชุมธารน้ำใจ อาคารผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย และเวลา 13.00-16.00 น. คณะท่านผู้ตรวจาชการและหัวหน้าหน่วยงาน พม. ร่วมลงพื้นที่ตำบลต้นแบบด้านสังคม (Social Smart City) ณ ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี