กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีร่วมกับส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายกอบชัย บุญอรณะ) เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมแจกของรางวัลและประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงานในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ ลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก