โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่าย อพม.น้อย ประจำปี 2562

วันที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น.นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่าย อพม.น้อย ประจำปี 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ โดยมี นายประพาส มณีโชติ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงาน ฯ ดำเนินการโดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบุรี