ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ประวัติเป็นมาเพชรบุรี

          สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ชื่อเดิมคือ สำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดเพชรบุรี จัดตั้งเป็นหน่วยงานระดับภูมิภาค เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2519 ขณะนั้นสังกัดกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย ต่อมาเมื่อพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2536 มีผลบังคับใช้  ซึ่งมีการจัดตั้งกระทรวงและสวัสดิการสังคมขึ้นใหม่ กรมประชาสงเคราะห์จึงได้ไปสังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

          ครั้นเมื่อมีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งถือเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบราชการครั้งสำคัญ ตาม พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 กรมประชาสงเคราะห์ถูกปรับเปลี่ยนชื่อไปตามภารกิจแต่ละด้านภายใต้กรอบของชื่อกระทวงใหม่ คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2545 เป็นต้นมา และสำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดเพชรบุรี ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดเพชรบุรี ปัจจุบันสำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดเพชรบุรี ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2545 ราชการบริการส่วนภูมิภาค เป็นสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี (พมจ.พบ.) โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 เป็นต้นมา

สำหรับรายนามผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการตั้งแต่ปี 2519 จนถึงปัจจุบัน มีดังนี้

 1. นายวิชัย ทรงเคารพ 1 ก.ย. 2519 – 7 มิ.ย. 2520
 2. นายสิน วงศ์เพชร 8 มิ.ย. 2520 – 10 ต.ค. 2522
 3. นายสุนทร สนทนา 11 ต.ค. 2522 – 8 ก.ค. 2524
 4. นายสุวธรรม บำรุงนคร 9 ต.ค. 2524 – 8 ก.ค. 2528
 5. นายสุวรรณ ปุ่นอภิรักษ์ 9 ก.ค 2528 – 27 พ.ค. 2531
 6. นายชายน้อย ปันยารชุน 28 พ.ค. 2531 – 23 ก.ค. 2533
 7. นางสาววฒนา มุขสมบัติ 24 ก.ค. 2533 – 31 พ.ย. 2534
 8. นายเอกชาย ปันยารชุน 1 พ.ย. 2534 – 14 พ.ย. 2536
 9. นายกำจัด ดิศวัฒน์ 15 พ.ย. 2536 – 29 มิ.ย. 2537
 10. นางสาวดาวนภา รามนัฏ 30 มิ.ย. 2537 – 22 ส.ค.2537
 11. นายวิฑูรย์ สังวรศล 23 ส.ค. 2537 – 6 ต.ค. 2537
 12. นายสุนทร วรพงศธร 7 ต.ค. 2537 – 28 ต.ค. 2539
 13. นายบุญเลิศ ทินเลย 29 ต.ค. 2537 – 20 เม.ย. 2540
 14. นายสนธยา รัตตะมณี 21 เม.ย. 2540 – 14 ต.ค. 2541
 15. นางสาวเยาวนุช ศิริจรรยา 15 ต.ค. 2541 – 30 ก.ย. 2544
 16. นายโอกาส ยูนิพันธ์ 1 ต.ค. 2544 – 2 ต.ค. 2545

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดเพชรบุรี

 1. นายโอกาส ยูนิพันธ์ 3 ต.ค. 2545 – 3 ต.ค. 2546
 2. นางเฟื่องฟ้า ภู่สวาสดิ์ 4 ต.ค. 2546 – 30 ก.ย. 2547

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี

 1. นางเฟื่องฟ้า ภู่สวาสดิ์                 1 ต.ค. 2547 – 6 ต.ค. 2548
 2. นายภูริธัช มีแก้ว 7 ต.ค. 2548 – 1 ต.ค.2552
 3. นางชื้นจิตร คุปต์กาญจนากุล 2 ต.ค. 2552 – 4 ต.ค. 2554
 4. นายนิคม พุทธวิโร           5 ต.ค. 2554 – 30 ก.ย. 2555
 5. นางสาวศุทธณัช ชาวนเจริญ (รักษาการแทน) 1 ต.ค. 2555 – 31 ต.ค. 2555
 6. นายสมศักดิ์ พู่รัตนะ           1 พ.ย. 2555 – 30 ก.ย. 2556
 7. นางสาวศุทธณัช ชาวนเจริญ (รักษาการแทน) 1 ต.ค. 2556 – 15 ธ.ค. 2556
 8. นางพรสม เปาปราโมทย์ 16 ธ.ค. 2556 – 4 ม.ค. 2558
 9. นายอุทิศ บุญช่วย           5 ม.ค. 2558 – 16 พ.ย. 2559
 10. นายธนชาต ยอดสุวรรณ 17  พ.ย 2559 – 5 ม.ค. 2561
 11. นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ (รักษาการแทน) 6 ม.ค. 2561 – 2 ธ.ค. 2561
 12. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ 3 ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน